icon icon icon
-
0932.140.686 minhtuanld@gmail.com

TuanQuynh.net -

20

T09

Chặn copy qua remote desktop

Nhằm bảo mật dữ liệu khi remote desktop, chức năng Do not allow Clipboard redirection sẽ ngăn chặn các thao tác copy dữ liệu.

 1370

Liên hệ đặt quảng cáo

DỊCH VỤ