icon icon icon
-
0932.140.686 minhtuanld@gmail.com

TuanQuynh.net -

Lỗi you can’t access this shared folder because your organization’s  security policies block unauthenticated guest access

Đây là một lỗi xảy ra khi sử dụng máy tính windows 10 để truy cập share folder, kết nối máy in trong mạng nội bổ sử dụng tài khoản user guest để chứng thực.

Để fix lỗi này các bạn làm như sau:

 Vào RUNgpedit.msc

Tìm đến đường dẫn sau:

Computer Configuration/ Administrative Teamplates/ Network/ Lanman Workstation

Double click vào: Enable insecure guest logon sau đó chọn Enable

Chọn Apply > Ok

Tiếp tục vào Run > gpupdate /force để cập nhật lại policy

Bây giờ thử kết nối lại nhé

 

Liên hệ đặt quảng cáo

DỊCH VỤ