icon icon icon
-
0932.140.686 tuanquynh.net@gmail.com

TuanQuynh.net -

22

T08

Hướng dẫn cài đặt Load Balancing trên window server

Hướng dẫn cài đặt Load Balancing trên window server chẳng hạn như load balancing cho hệ thống web server. Khi số lượng kết nối vượt quá khả năng của web server 1 thì hệ thống sẽ chuyển qua tải trên web server 2

 377

Liên hệ đặt quảng cáo

DỊCH VỤ