icon icon icon
-
0932.140.686 tuanquynh.net@gmail.com

TuanQuynh.net -

24

T04

Bài 1. Làm quen với Data Analysis và Power BI

Power BI Desktop có vai trò xử lý, tập hợp và xây dựng mô hình dữ liệu dùng để trực quan hóa dữ liệu cho các báo cáo. Đây là một phần mềm trên hệ điều hành Windows.

 165

Liên hệ đặt quảng cáo

DỊCH VỤ