icon icon icon
-
0932.140.686 tuanquynh.net@gmail.com

TuanQuynh.net -

Hẹn giờ tắt máy sau số n giây.

B1. Click phải lên màn hình Desktop > New Shortcut 

Tìm tới đường dẫn: 

C:\Windows\System32\Shutdown.exe
điền thêm -s -t 3600

(3600 là số giây muốn tắt máy, giả sử sau 1 giờ máy sẽ tắt)


Tiếp tục > Next > Finish
Để máy tự chạy file Shortcut này các bạn copy file vừa tạo vào Run >
shell:startup

Liên hệ đặt quảng cáo

DỊCH VỤ