icon icon icon
-
0932.140.686 minhtuanld@gmail.com

TuanQuynh.net -

Nhằm bảo mật dữ liệu khi remote desktop, chức năng  Do not allow Clipboard redirection sẽ ngăn chặn các thao tác copy dữ liệu.

Các bước làm như sau

B1. Vào Run > gpedit.msc

Giao diện Local Grouip Policy Editor

Tìm đến đường dẫn sau

Computer Configuration > Administrative Templates > Windows Components > Remote Desktop Services > Remote Desktop Session Hosts > Device and Resource Redirection > Do not allow clipboard redirection

Double click vào Do not allow clipboard redirection > Enable > Apply > Ok

Tiếp theo update policy

Vào run > gpupdate /force

Cảm ơn các bạn đã quan tâm

Liên hệ đặt quảng cáo

DỊCH VỤ