icon icon icon
-
0932.140.686 tuanquynh.net@gmail.com

TuanQuynh.net -

FPTP

Khi cài FTP các bạn gặp lỗi sau khi dùng máy client truy cập FTP từ xa
An error occurred opening that folder on the ftp server make sure you have permission

Để khắc phục lỗi này làm như sau

B1/ Mở Internet OPtions

B2/ Chọn tab Advance

FTTP

B3/ Bỏ Tich mục Use Passvie FTP...

Vậy là xong, các bạn có thể truy cập FTP

 

Liên hệ đặt quảng cáo

DỊCH VỤ