icon icon icon
-
0932.140.686 tuanquynh.net@gmail.com

TuanQuynh.net -

ROBOCOPY

Cú pháp: robocopy Y:\DATA E:\DATA /TEE /LOG+:c:\robolog.txt /MIR /copyall /zb /w:1 /r:2 /xo

Trong đó: Y:\DATA là giữ liệu đích cần copy; E:\DATA là ổ đĩa đích cần copy dữ liệu qua. Tùy vào dữ liệu ở ổ dĩa nào mà thay đổ Y, E cho phù hợp/

 

Liên hệ đặt quảng cáo

DỊCH VỤ