icon icon icon
-
0932.140.686 minhtuanld@gmail.com

TuanQuynh.net -

Để khắc phục lỗi trên các bạn làm như sau

Vào Run > CMD

gõ các lênh sau

diskpart                                                          
list disk                                                           // liệt kê danh sách ổ đĩa (1)
select disk x                                                  // x là ổ đĩa cần chọn sể sữa lỗi (2)
clean                                                           //  Xóa dữ liệu (3)
create partition primary                              // Tạo partition để boot (4)
active                                                       // Kích hoạt partition (5)
format FS=NTFS label=usb quick            // Định dạng lại ổ đĩa (6)

Nếu tại bước Active bị lỗi: The Selected Disk is not a Fixed MBR Disk thi các bạn làm lại các lệnh trên. 

Sau khi gõ lệnh clean các bạn gõ thêm lệnh: Convert MBR sau đó các bạn làm các lệnh tiếp theo (4) (5) (6)

Sau đó dùng phần mềm tạo boot USB như bình thường

Phần mềm tạo boot usb win 7: Tạo boot USB

Liên hệ đặt quảng cáo

DỊCH VỤ