icon icon icon
-
0932.140.686 tuanquynh.net@gmail.com

TuanQuynh.net -

XÓA RECENT FILEL TRONG EXCEL

-- oOo -- 

B1/ Mở ứng dụng Excel

B2/ Ở mục Recent > Click phải chuột vào 1 file bất kỳ

Chọn Clear unpinned WorkBooks

Hiển thị hộp kiểm xác định bạn có muốn xóa không chọn Yes

Toàn bộ recent file đã được xóa

Liên hệ đặt quảng cáo

DỊCH VỤ