icon icon icon
-
0932.140.686 tuanquynh.net@gmail.com

TuanQuynh.net -

BÀI 3. CẤU HÌNH CƠ BẢN FIREWALL FORTIGATE

-- oOo --

Phần 2

3. Cấu hình căn bản

3.1: Cấu hình Network Interface

- Network Interface hỗ trợ khai báo IP tỉnh, Ip động, PPPoE. Cấu hình theo như hình bên dưới

Chọn Create New > Interfaces

Tùy vào cách quản lý mà có cách đặt tên cho phù hợp. Hướng dẫn này đặt tên như trên và ý nghĩa như sau

Interface Name có tên là KeToan và được gán vào port2, type là VLAN với địa chỉ ip là 192.168.2.100 subnet mask 255.255.255.0. Lúc này phòng Ketoan chịu sự quản lý của port2 nằm trong VLAN ID 2

3.2: Cấu hình Routing

- Để truy cập các mạng không liền kề, cần tạo thêm các route tương ứng:

Destination: Routes được dựa trên IP đích

Source: Routes được dựa trên IP nguồn

- Để truy cập đến mạng bên ngoài cần khai báo thêm default route

Cấu hình static route thực hiện như hình bên dưới

 

- Khai báo thông số cấu hình static route

 

Kết thúc bài 3 

Bài 4. CẤU HÌNH FILEWALL POLICY

  Các bạn có câu hỏi hay cần hỗ trợ thì bình luận bên dưới để hỗ trợ nhé

 

Liên hệ đặt quảng cáo

DỊCH VỤ