icon icon icon
-
0932.140.686 tuanquynh.net@gmail.com

TuanQuynh.net -

Bài 7 Application Control

-- oOo --

Application Control dùng để kiểm tra các ứng dụng phát sinh trên mạng thông qua signature, không cần đến địa chỉ server hay port. Application Control có hơn 1000 ứng dụng và giao thức

Lab: cấm người dùng sử dụng Firefox trong hệ thống

- Security Profiles -> Application Control

- Categories: có thể Allow, Block hoặc Monitor theo các categories mà fortigate đã định sẵn.

- Application Overrides: Trong trường hợp muốn áp dụng cho một ứng dụng cụ thể

Để cấm người dùng sử dụng Firefox: Security Profiles -> Application Control -> Application Overrides -> Add Signature

Chọn các dịch vụ firefox cần block  

Áp dụng các Application Control đã định nghĩa vào Policy

Bài 8 Data Leak Prevention

 

Liên hệ đặt quảng cáo

DỊCH VỤ