icon icon icon
-
0932.140.686 tuanquynh.net@gmail.com

TuanQuynh.net -

Mở Port 4000 để remote SQL Server

B1/ Tạo tài khoản cho phép login qua mạng

Mở Sql Server Management Studio kết nói vào tài khoản SQL > Logins > New Login

Điền các thông số sau:

Login name: tên user để login database: vd BTF

SQL Server authentication: 12345 (nhập pass cho tài khoản, nhớ đặt pass phức tạp nhé)

Bỏ Check Enforce password policy

Chọn Oke để kết thúc. Sau đó stop và start lại dịch vụ SQL

B2. Cấu hình cho phép SQL server chứng thực bằng tài khoản đã tọa ra ở b1

Click phải chuột vào Sql chọn Properties và làm theo như hình > Oke để kết thúc Sau đó stop và start lại dịch vụ SQL

B3/ Cấu hình cho phép đăng nhập qua mạng

Mở Sql Server Configuration Manager > SQL Server Services > Properties > làm theo hình > Apply > OK > Sau đó stop và start lại dịch vụ SQL

B4/ Mở Port (Vd Port 4000)

Làm tương tự bước 3 nhưng ở bước này chọn mục Protocols for SQL2014 (tùy phiên bản nhé) > chọn thông số như hình > Ok

Tới bước này ở mục IP1 đến IPALL ta chỉnh thông số Enable thành yes ở IP bất kỳ (VD IP1). Mục IPALL nhập TCP port 4000

Stop và start lại dịch vụ SQL

B5/ Vào Firewall cấu hình inboundoutbound cho phép chạy port 4000

B6/ Test bằng cách gõ đĩa chỉ IP máy cài sql kèm port 4000 để kết nối. Mục chứng thực nhập tài khoản và pass được tạo ở bước 1

B7/ Để bên ngoài truy cập được vào SQL server thì tiến hành NAT port 4000 trên model nhà mạng

 

Liên hệ đặt quảng cáo

DỊCH VỤ