icon icon icon
-
0932.140.686 tuanquynh.net@gmail.com

TuanQuynh.net -

CÀI WINDOW BACKUP TRONG WINDOW SERVER

Mở Windows PowerShell và gõ câu lệnh: Get-WindowsFeature -Name *Backup* để kiểm tra. Ở đây ta thấy Windows Server Backup services chưa được cài.

Gõ câu lệnh: Install-WindowsFeature -Name Windows-Server-Backup để tiến hành cài đặt. Đợi khoảng vài phút để quá trình cài đặt được diễn ra.

 

Liên hệ đặt quảng cáo

DỊCH VỤ