icon icon icon
-
0932.140.686 tuanquynh.net@gmail.com

TuanQuynh.net -

DỊCH VỤ DFS

I. Cài DFS trong server 2016

Mục Đích: Đồng bộ dữ liệu giữa 2 server

Mô Hình: Gồm 2 server

- Máy server 1 có tên Server là máy DC chính

- Máy server 2 có tên Server2 là máy DC phụ

- Server chính có thư mục Public với các phân quyền đã có theo yêu cầu làm việc. Cài đặt DFS để dữ liệu trong thư mục Public của server chính đồng bộ qua Server2

- Trên Server2 tạo Folder để đồng bộ dữ liệu từ server chính qua (Có thể phân quyền như các Folder của server chính)

(Chú ý: không nên đặt trùng tên thư mục dữ liệu khi tạo DFS Namespaces do bị trùng shared folder)

II. Các bước cài đặt:

- Bỏ qua bước nâng DC và các bước cài ADC nhé.

B1. Cài dịch vụ DFS namespaces và DFS replication

Trên Server chính

- Vào Server Manager add 2 rolls DFS trên để tiến hành cài đặt. Sau khi cài xong tiến hành cấu hình DFS

Vào Server Manager > Tools > DFS Management

Cài đặt dịch vụ DFS

B2. Click phải vào mục Namespaces > New Namespace

Cài đặt dịch vụ DFS

> Click chọn Browse > Advance > Find Now > chọn tên server chính (ở đây mình chọn Server vì máy server chính của mình có tên là server)

Cài đặt dịch vụ DFS

> Ok > Next

Ở mục Name: đặt tên trùng với thư mục muốn đồng bộ (Public) 

Chọn Edit Settings... > Local Path of Shared Folder: để mặc định

Shared Folder Permission: Chọn Administrators have full access > OK

> Next

Cài đặt dịch vụ DFS

Để mặc định chọn Next > Create > Close

B3 Click phải chuột vào Namespace mới tạo > Add Namespace Server

Cài đặt dịch vụ DFS

Chọn Browes > Advance > Find Now > chọn tên server thứ 2 (server phụ) > Chọn Edit Settings... 

(để mặc định và làm như bước trên)

> Ok

B4. Mục Replication > New Replication Group

Cài đặt dịch vụ DFS

Để mặc định > Next

Name of Replication Group: đặt tên group (vd: Public_Fileserver)

Cài đặt dịch vụ DFS

> Next

Cài đặt dịch vụ DFS

> Add > Advance > Find Now > thêm vào 2 server > Ok > Ok > Next

Cài đặt dịch vụ DFS

Để mặc định > Next > Mặc định và Next tiếp

Cài đặt dịch vụ DFS

Mục Primary member: chọn tên server chính > next

Cài đặt dịch vụ DFS

> Add > Browse > trỏ tới thu mục chứa Folder Public >

Cài đặt dịch vụ DFS

Ok > Next

Cài đặt dịch vụ DFS

Edit > Enable > chỉ đường dẫn tới thu mục Public trên Server phụ

Cài đặt dịch vụ DFS

> Ok > Next > Create > Ok > Close

Vậy là xong triển khai dịch vụ DFS. Tuy vào dư liệu nhiều hay it mà thời gian đồng bộ lần đâu sẽ nhanh hay chậm

Chúc các bạn thành công

 

 

 

 

 

Liên hệ đặt quảng cáo

DỊCH VỤ