icon icon icon
-
0932.140.686 tuanquynh.net@gmail.com

TuanQuynh.net -

HĐH  Window Server Std 2016

Download tại: HDH Window Server Std 2016

 

Hướng dẫn crack

Mở CMD với quyền Administrator

Windows Server 2016 Datacenter:

slmgr /ipk CB7KF-BWN84-R7R2Y-793K2-8XDDG

slmgr /skms kms.digiboy.ir

slmgr /ato

Windows Server 2016 Standard

slmgr /ipk WC2BQ-8NRM3-FDDYY-2BFGV-KHKQY

slmgr /skms kms.digiboy.ir

slmgr /ato

Active Windows Server 2016 Essentials

slmgr.vbs /ipk JCKRF-N37P4-C2D82-9YXRT-4M63B

slmgr.vbs /skms kms.tranhieuit.com

slmgr.vbs /ato

Trong trường hợp bị lỗi do đang sử dụng bản Evaluation thì các bạn chạy dòng lệnh sau để active nhé

Windows Server 2016 Standard

dism /online /set-edition:ServerStandard /productkey:WC2BQ-8NRM3-FDDYY-2BFGV-KHKQY /accepteula

Windows Server 2016 Datacenter:

DISM /online /Set-Edition:ServerDatacenter /ProductKey:CB7KF-BWN84-R7R2Y-793K2-8XDDG /AcceptEula

Sau khi chạy lệnh trên xong, khởi động lại máy để máy cập nhật lại win

Tiếp theo chạy lại các lệnh crack win ở trên để tiến hành crack win nhé

 

Liên hệ đặt quảng cáo

DỊCH VỤ