Giá bán lẻ: 2,200,000 đ
 
Giá bán lẻ: 520,000 đ
 
Giá bán lẻ: 310,000 đ
 
Giá bán lẻ: 50,000 đ
 
06
Tháng 08
Đăng bởi:  support

Cách viết subnetmask (lượt xem: 516)

- Cách viết subnetmask

* Dạng thập phân: 255.255.255.0

* Dạng biểu diễn số bit xác định địa chỉ mạng trong chuỗi bit subnet mask: 192.168.10.1/24

- Subnetmask mặc định của các lớp mạng

Lớp A:

* Chuỗi bit subnet mask: 11111111.00000000.00000000.00000000 

* Subnet Mask: 255.0.0.0 

* /8

Lớp B:

* Chuỗi bit subnet mask: 11111111.11111111.00000000.00000000 

* Subnet Mask: 255.255.0.0 

* /16

Lớp C:

* Chuỗi bit subnet mask: 11111111.11111111.11111111.00000000 

* Subnet Mask: 255.255.255.0 

* /24

Vd: 10.10.5.12/255.0.0.0 có thể viết ngắn gọn: 10.10.5.12/8

172.31.23.2/255.255.0.0 viết ngắn gọn: 172.31.23.2/16

213.112.12.4/255.255.255.0 viết ngắn gọn: 213.112.12.4/24

Với IP lớp A,B,C có subnet mặc định

Vd: 10.10.5.12/8 => NetID: 10.0.0.0

172.31.23.2/16 => NetID: 172.31.0.0

213.112.12.4/24 => NetID: 231.112.12.0

Vd: Lớp C có thể đặt địa chỉ IP cho 254 máy, nếu ta muốn đặt cho 14 máy thi khi đó ta chia subnetmask như thế nào

- Đặt IP cho 14 máy thì ta mượn 4 bit làm host khi đó 2^4 = 16 (máy)

- Khi đó NetID sẽ là: 32 - 4 = 28 (vì 1 octet là 32bit, mượn 4 bit làm host thì còn lại là NetID)

- Lúc này subnetmask sẽ là 11111111.11111111.11111111.11110000 (0000 là số bit mượn làm host)

Viết gọn lại là: 255.255.255.240 (vì 1111000 = 240)

Vd: máy có địa chỉ IP: 131.107.164.26/20 địa chỉ mạng và subnetmask được xác định như sau

quản trị mạng máy tính

Vd: 172.16.20.100

* Phần network: 172.16

* Phần host: 20.100

* Địa chỉ network: 172.16.0.0

* Địa chỉ Broadcast: 172.16.255.255

Tuanquynh chung cấp dịch vụ quản trị mạng máy tính, quản trị server, quản tri hệ thống mạng nội bộ, cung cấp thiết bị CNTT

Tags

quản trị mạng máy tính

1
Bạn cần hỗ trợ?